Vymysli názov pre obchodný dom, pošli a vyhraj.

Súťažné podmienky

Názov:                                                              
“Vymysli názov pre obchodný dom a vyhraj IPHONE“

Ako sa zapojiť do súťaže?

 1. Na stránke www.odnitra.sk od 26.4.2021 pridaj svoj návrh názvu obchodného domu,
 2. Zasielanie návrhov bude prebiehať do 9.5.2021
 3. Následne zo všetkých zaslaných návrhov, správa centra vyberie 5 najlepších, ktoré zverejní
 4. Potom prebehne hlasovacie o najlepší návrh od 10.5 do 23.5.2021
 5. Návrh s najväčším počtom hlasov bude použitý ako názov obchodného domu
 6. Víťazný návrh získa mobilný telefón IPHONE
 7. V prípade ak jeden názov pošle viac súťažiacich, prebehne LIVE žrebovanie na sociálnej sieti

Súťažné podmienky

Názov:                                                              
“Vymysli názov pre obchodný dom a vyhraj IPHONE“

PODMIENKY
SÚŤAŽE

ŠTATÚT
SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK

Názov:                                                              
“Vymysli názov pre obchodný dom a vyhraj IPHONE“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky
účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. l. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Obchodný dom Nitra s.r.o., Framborská 12, Žilina 010 01
 2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
  Súťaž sa uskutoční v období od 26.4.- 23.5.2021. V tomto termíne je
  možné prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 24.5.2021.

lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE
A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

 1. C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t. j. uvedením odpovede do formuláru alebo ako komentár pod súťažný príspevok na soc. Sieťach.
 2. D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
 3. E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.

lV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže komentoval súťažný príspevok s odpoveďou teda názvom obchodného centra pomocou Stránky facebook OD Nitra alebo pomocou webovej stránky a emailového formulára.

A) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

Výhrou v súťaži

Názov: „Vymysli názov pre obchodný dom a vyhraj IPHONE“

Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE
A) Víťaz súťaže bude vyžrebovaný 22.6.2021 spomedzi všetkých platne prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.

B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 2 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie alebo priamym kontaktovaním výhercu..

C) V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže. V prípade, že ani druhý výherca neprejaví záujem o výhru alebo jej prevzatie, si organizátor vyhradzuje právo darovať telefón sociálne slabšej rodine, neziskovej organizácií alebo zariadeniu sociálnych služieb – rozumej na benefičné a dobročinné účely.

Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY
A) Organizátor odovzdá výhru výhercovi v deň otvorenia obchodného domu.
V prípade ak k odovzdaniu nedôjde, výhra bude odovzdaná ďalšiemu výhercovi v poradí na náklady Organizátora.

 1. B) V prípade nedostavenia sa pre prevzanie nemá účastník súťaže na výhru právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Ovocné špirálky v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

 1. B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. Predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
 2. C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA
A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení. B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

 1. C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 2. D) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne údaje v akom koľvek zmysel. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra vydaná, s výnimkou dôvodov na strane organizátora súťaže.
 3. E) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 4. F) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 5. G) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 6. H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. Pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Facebook slúži iba ako platforma šírenia súťaže, bez akéhokoľvek iného prepojenia s platfromou.

Vyhlasovateľ
a organizátor súťaže